Gebruiksvoorwaarden

In deze gebruiksvoorwaarden wordt daar waar gesproken wordt over deze website,  de website wisehouse.nl  en alle urls waarin de domeinnaam wisehouse.nl voorkomt en alle diensten en mogelijkheden die het biedt bedoelt.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.
Laatste gewijzigd op 09 Oktober 2018

Rechten en plichten van gebruikers

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn een overeenkomst tussen u als gebruiker en de website wisehouse.nl

2. Als u een bijdrage op wisehouse.nl wil plaatsen, moet u zich registreren als gebruiker, Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van wisehouse.nl,  maar mogen daarop geen bijdragen plaatsen.

3. Door het gebruik van wisehouse.nl als geregistreerde gebruiker, of als niet-geregistreerde gebruiker (lezer), geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

4. U mag wisehouse.nl alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

5. Bijdragen van gebruikers en/of de door ons gebruikte RSS feeds, worden niet voorafgaand aan plaatsing door wisehouse.nl gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van wisehouse.nl

6. Adviezen van gebruikers in reacties worden op eigen verantwoording gevolgd.

Hergebruik van bijdragen

7. Door het gebruik te maken van wisehouse.nl geeft u wisehouse.nl de onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor publicatie op wisehouse.nl

8. Het is andere partijen dan wisehouse.nl niet toegestaan bijdragen op wisehouse.nl te kopiëren, te bewerken of te (her)publiceren zonder toestemming van wisehouse.nl

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

9. wisehouse.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op wisehouse.nl, niet in Nederland of daarbuiten.

10. wisehouse.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor direct of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van wisehouse.nl dan wel de onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen.

11. wisehouse.nl wordt beheerd door medewerkers van wisehouse.nl. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van wisehouse.nl vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

12. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

13. Door gebruik van wisehouse.nl aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van wisehouse.nl in geval wisehouse.nl (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval dat wisehouse.nl dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

14. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot wisehouse.nl heeft een gebruiker die zich registreert op wisehouse.nl een persoonlijk wachtwoord gekozen. Het plaatsen van een bijdrage op wisehouse.nl is pas mogelijk nadat het wachtwoord tezamen met de loginnaam via het login-scherm wordt ingetoetst.

15. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert wisehouse.nl dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. wisehouse.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit verlies, onachzaamheid van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

16. Als u het vermoeden heeft dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u wisehouse.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen, dan wel de wachtwoord reset optie te gebruiken en een nieuw wachtwoord te kiezen.

Gedragsregels

17. Bijdragen aan wisehouse.nl worden geplaatst zonder tussenkomst van wisehouse.nl. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

18. wisehouse.nl behoudt zich het recht voor om bijdragen te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum.

Dat kan het geval zijn bij:

  • discriminerende of beledigende commentaren;
  • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;
  • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
  • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
  • gedrag dat de ongestoorde beleving van wisehouse.nl door anderen hindert;
  • het plaatsen van commerciële boodschappen;
  • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

19. Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op wisehouse.nl dienen te zijn voorzien van een bronvermelding en link naar het originele artikel. Verzeker u ervan dat u het artikel met toestemming deelt.

20. In uitingen is het niet toegestaan de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Persoonlijke gegevens

21. U verstrekt persoonlijke gegevens aan wisehouse.nl wanneer u zich registreert als gebruiker van wisehouse.nl, wanneer u bijdragen plaatst en wanneer u ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om u in staat te stellen wisehouse.nl te gebruiken en om deze te beheren en te optimaliseren, via emails voor wachtwoord reset, aanmelding e.d.

22. Uw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van activiteiten, verandering etc. op wisehouse.nl

23. wisehouse.nl zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover wisehouse.nl daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

25. Als u op wisehouse.nl een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan wisehouse.nl

26. U kunt uw klacht kenbaar maken aan wisehouse.nl via het reactieformulier op onze website.